Skip to content

มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส (ม.ต.น.)

พฤศจิกายน 10, 2009
tags:

1.1. ชื่อมูลนิธิ/สมาคม
มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส (ม.ต.น.)
1.2.รายชื่อคณะกรรมการ/ตำแหน่ง
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 นายอัดุลรอณีย์ เด็งสาแม ประธาน
2 นายมะสาและ สามะ รองประธาน
3 นายอับดุลวอฮา สาอุ รองประธาน
4 นายอับดุลลอฮ นิปิ เหรัญญิก
5 นายฮัมดัน มามุ ทะเบียน
6 นายอับโดราแม วาเต๊ะ วิชาการ
7 นายมุคตาร์ เจะเลง กรรมการและเลขานุการ
1.3.ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 123/2 ถนนสุขาภิบาล 5 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
1.4.ปีที่จดทะเบียนก่อตั้งองค์การหรือปีที่เริ่มดำเนินการ
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2537
1.5.วัตถุประสงค์หลักขององค์การ
1.5.1-ศึกษาวิชาศาสนาอิสลาม
1.5.2-ให้การสงเคราะห์ในการศึกษาเล่าเรียนแก่เด็กกำพร้าอนาถา
1.5.3-การกุศลกิจการศาสนาอิสลาม
1.5.4-ส่งเสริมทางด้านสุขภาพพลานามัย ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงาม
1.5.5-ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อ
สาธารณประโยชน์
ทั้งนี้ ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด
1.6.กิจกรรมที่องค์การดำเนินอยู่ในปัจจุบัน (โดยสรุป)
1.6.1-สนับสนุนในการจัดหาและให้ทุนการศึกษาแก้นักเรียนตาดีกา
1.6.2-แจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนที่ยากจนและเด็กกำพร้า
1.6.3-จัดการอบรมสัมมนาผู้บริหารและผู้สอนตาดีกา
1.6.4-จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ และกีฬาต่อต้านยาเสพติด ระดับจังหวัด ประจำปี
1.6.5-เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมกีฬาตาดีการะดับ จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.6.6-เข้าค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน
1.6.7-จัดการวัดและประเมินผลการเรียนของตาดีกา
1.6.8-ปรับปรุงหลักสูตรตาดีกาและจัดทำคู่มือการเรียนการสอน
1.6.9-ประชุมร่วมกับศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดนราธิวาส
1.6.10-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
1.6.11-ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
1.6.12-ประชุมคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ
1.6.13-ประชุมผู้แทนชมรมตาดีกา
1.7.ผลงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (โดยสรุป)
1.7.1-เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมกีฬาตาดีการะดับ จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.7.2-เข้าค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน
1.7.3-จัดการวัดและประเมินผลการเรียนของตาดีกา
1.7.4-ปรับปรุงหลักสูตรตาดีกาและจัดทำคู่มือการเรียนการสอนร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจราชการ 12 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
1.7.5-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
1.7.6-ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
1.7.7-ประชุมคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ

1.8.แหล่งความช่วยเหลือที่องค์การได้รับในปัจจุบัน
1.8.1-ประชาชนผู้มีมีจิตศรัทธาในกิจกรรม บริจาคเป็นครั้งคราว
1.8.2-พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดนราธิวาส กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
1.8.3-สนับสนุนจากองค์การภาครัฐและเอกชน

Advertisements

Hello world!

พฤศจิกายน 10, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!