Skip to content

ข้อมูลมูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส

มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส (ม.ต.น.) 1.1. ชื่อมูลนิธิ/สมาคม มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส (ม.ต.น.) 1.2.รายชื่อคณะกรรมการ/ตำแหน่ง ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง 1 นายอัดุลรอณีย์ เด็งสาแม ประธาน 2 นายมะสาและ สามะ รองประธาน 3 นายอับดุลวอฮา สาอุ รองประธาน 4 นายอับดุลลอฮ นิปิ เหรัญญิก 5 นายฮัมดัน มามุ ทะเบียน 6 นายอับโดราแม วาเต๊ะ วิชาการ 7 นายมุคตาร์ เจะเลง กรรมการและเลขานุการ 1.3.ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 123/2 ถนนสุขาภิบาล 5 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 1.4.ปีที่จดทะเบียนก่อตั้งองค์การหรือปีที่เริ่มดำเนินการ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2537 1.5.วัตถุประสงค์หลักขององค์การ 1.5.1-ศึกษาวิชาศาสนาอิสลาม 1.5.2-ให้การสงเคราะห์ในการศึกษาเล่าเรียนแก่เด็กกำพร้าอนาถา 1.5.3-การกุศลกิจการศาสนาอิสลาม 1.5.4-ส่งเสริมทางด้านสุขภาพพลานามัย ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงาม 1.5.5-ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อ สาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด 1.6.กิจกรรมที่องค์การดำเนินอยู่ในปัจจุบัน (โดยสรุป) 1.6.1-สนับสนุนในการจัดหาและให้ทุนการศึกษาแก้นักเรียนตาดีกา 1.6.2-แจกหนังสือและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนที่ยากจนและเด็กกำพร้า 1.6.3-จัดการอบรมสัมมนาผู้บริหารและผู้สอนตาดีกา 1.6.4-จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ และกีฬาต่อต้านยาเสพติด ระดับจังหวัด ประจำปี 1.6.5-เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมกีฬาตาดีการะดับ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.6.6-เข้าค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน 1.6.7-จัดการวัดและประเมินผลการเรียนของตาดีกา 1.6.8-ปรับปรุงหลักสูตรตาดีกาและจัดทำคู่มือการเรียนการสอน 1.6.9-ประชุมร่วมกับศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดนราธิวาส 1.6.10-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 1.6.11-ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ 1.6.12-ประชุมคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ 1.6.13-ประชุมผู้แทนชมรมตาดีกา 1.7.ผลงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (โดยสรุป) 1.7.1-เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมกีฬาตาดีการะดับ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.7.2-เข้าค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน 1.7.3-จัดการวัดและประเมินผลการเรียนของตาดีกา 1.7.4-ปรับปรุงหลักสูตรตาดีกาและจัดทำคู่มือการเรียนการสอนร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการ 12 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1.7.5-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 1.7.6-ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ 1.7.7-ประชุมคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ 1.8.แหล่งความช่วยเหลือที่องค์การได้รับในปัจจุบัน 1.8.1-ประชาชนผู้มีมีจิตศรัทธาในกิจกรรม บริจาคเป็นครั้งคราว 1.8.2-พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดนราธิวาส กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 1.8.3-สนับสนุนจากองค์การภาครัฐและเอกชน

Advertisements
No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: